Search for Taxon: "Eleutherodactylus thomasi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Species: Eleutherodactylus thomasi
Synonym: Eleutherodactylus thomasi thomasi Schwartz, 1959
Synonym: Eleutherodactylus thomasi trinidadensis Schwartz, 1959
Synonym: Eleutherodactylus thomasi zayasi Schwartz, 1960