Search for Taxon: "Phyllobates terribilis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Dendrobatinae
Species: Phyllobates terribilis
Synonym: Phyllobates terribilis Myers, Daly, and Malkin, 1978