Bibliography

Chen, X.-h., W.-y. Qu, and J.-p. Jiang. 2002. A new species of the subgenus Paa (Feirana) from China. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 9: 230.