Bibliography

Chen, X.-h., and J.-p. Jiang. 2002. A new species of the genus Paa from China. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 9: 231.