Bibliography

Huang, Y., C.-q. Zhou, B. Wang, J.-y. Liu, and J.-p. Jiang. 2009. The validity of Paa bourreti and its first record in China. Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 34: 385–390.