Bibliography

Li, S.-s., and J.-s. Hu. 2005. The cytotaxonomic study of the family Megophryidae in China. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 10: 359–368.