Bibliography

Liu, C.-c., S.-q. Hu, and F.-h. Yang. 1960. Amphibians from Wushan, Szechwan. Acta Zoologica Sinica/ Dong wu xue bao. Beijing 12: 278–292.