Bibliography

Liu, C.-c., and W.-s. Tian. 1981. A new pelobatid toad from Sichuan, China. Acta Herpetologica Sinica/Liangqi baxing dongwu yanjiu 5 (1): 5–10.