Bibliography

Lu, Y.-y., M.-k. Sun, C.-x. Ma, H.-y. Zhou, and P.-p. Li. 2002. Comparison and taxonomic studies of the tadpoles of brown frogs, Rana kunyuensis and Rana chensinensis. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 9: 23–27.