Bibliography

Maluquer, J. 1916. Primera llista de Reptils i amfibis de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. Serie 2, 13: 55–63.