Bibliography

Shu, G., P. Liu, T. Zhao, C. Li, Y. Hou, Z. Zhao, J. Wang, X. Shu, J. Chang, J.-p. Jiang, and F. Xie. 2021. Disordered translocation is hastening local extinction of the Chinese Giant Salamander. Asian Herpetological Research 12: 271–279 (DOI: 10.16373/j.cnki.ahr.200080).