Bibliography

Sung, N. B., and A. V. Pham. 2020. GHI NHẬN MỚI LOÀI CHÀNG TAI ĐEN Sylvirana cubitalis (Smith, 1917) (Amphibia: Anura: Ranidae) Ở TỈNH NGHỆ AN [New records of Sylvirana cubitalis (Smith, 1917) (Amphibia: Anura: Ranidae) from Nghe An Province, Vietnam]. Tạp Chí Khoa Học/Journal of Science. Vietnam 20: 76–81.