Bibliography

Tang, Z.-j., and Y.-x. Zhang. 1984. A new species of amphibian from Guangxi. Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 9: 441–443.