Bibliography

Wang, S., C. Xu, J. Zhang, S. Wang, X. Liu, X. Yang, and Y. Li. 2021. Phylogeny and biogeography of Common Toad (Bufo bufo) in Xinjiang, China. Asian Herpetological Research 12: 201–212 (DOI: 10.16373/j.cnki.ahr.200061).