Bibliography

Yang, D.-t., C.-y. Su, and S.-m. Li. 1983. A study on amphibians and reptiles from the Hengduanshan Mountains of Yunnan. Acta Herpetologica Sinica/ Liangqi baxing dongwu yanjiu. New Series. Chengdu 2 (3): 37–41.