Bibliography

Ye, C.-y., L. Fei, and L. Xiang. 1981. Rana altaica Kastschenko—a new record of Chinese frog from Xinjiang, China. Acta Herpetologica Sinica/Liangqi baxing dongwu yanjiu 5 (18): 121–122.