Bibliography

Yang, J., Y. Wang, and B. P.-L. Chan. 2016. A new species of the genus Leptobrachium (Anura: Megophryidae) from the Gaoligongshan Mountain Range, China . Zootaxa 4150: 133–148.