Bibliography

Yang, S., J.-p. Jiang, Z. Luo, X. Yang, X. Wang, W. B. Liao, and J.-h. Hu. 2019. Microhabitat segregation of parapatric frogs in the Qinling Mountains. Asian Herpetological Research 10: 48–55.