Bibliography

Zhou, F., A.-W. Jiang, and D.-b. Jiang. 2006. A new species of the genus Hynobius from Guangxi Zhuang Autonomous Region, China (Caudata, Hynobiidae). Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 31: 670–674.