Bibliography

Zeng, Z.-C., J. Zhao, C. Chen, G. Chen, Z. Zhang, and Y. Wang. 2017. A new species of the genus Gracixalus (Amphibia: Anura: Rhacophoridae) from Mount Jinggang, southeastern China . Zootaxa 4250: 171–185.