Bibliography

Yuan, Z.-y., X. Liu, K. Wang, J. Wang, J.-M. Chen, J. Jin, P. Wei, J. Zhou, and J. Che. 2019. Nidirana chapaensis (Bourret, 1937), one additional anuran species for the amphibian fauna of China. Zootaxa 4571: 580–588.