Bibliography

Bannikov, A. G., I. S. Darevsky, V. G. Eshchenko, A. K. Rustamov, and N. N. Shcherbak. 1977. Opredelitel Zemnovodykh i Presmykayushchikhsya Fauny SSSR [Guide to the Amphibians and Reptiles of the Soviet Fauna].  Moscow: Prosveshchenie.