Bibliography

Chen, W.-c., W. Peng, W. Pan, N. Liao, Y. Liu, and Y. Huang. 2021. A new species of Leptobrachella Smith 1925 (Anura: Megophryidae) from southern Guangxi, China. Zootaxa 5020:  581–596 (DOI: 10.11646/ZOOTAXA.5020.3.8).