Bibliography

Fei, L., C.-y. Ye, and J.-p. Jiang. 2003. A new bufonid genus Parapelophryne from China (Amphibia, Anura). Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 28: 762–766.