Bibliography

Fei, L., C.-y. Ye, and J.-p. Jiang. 2010. Phylogenetic systematics of Ranidae. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 12: 1–43.