Bibliography

Hu, Q.-x., Y.-m. Jiang, and W.-s. Tian. 1984. Taxonomic studies on genus Bufo in China. Acta Herpetologica Sinica/ Liangqi baxing dongwu yanjiu. New Series. Chengdu 3 (1): 77–85 [In Chinese with English abstract].