Bibliography

Huang, M.-h. 1990. Fauna of Zhejiang. Amphibia, Reptilia.  China: Zhejiang Science and Technology Publishing House.