Bibliography

Jiang, J.-p., X.-h. Chen, and B. Wang. 2006. A new genus of family Ranidae from China—Yerana (Ranidae: Dicroglossinae). Journal of Anhui Normal University (Natural Science) / An Hui Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban) 29: 467–469.