Bibliography

Jiang, K., D.-q. Rao, S.-q. Yuan, J.-s. Wang, P.-p. Li, M. Hou, M. Che, and J. Che. 2012. A new species of the genus Scutiger (Anura: Megophryidae) from southeastern Tibet, China. Zootaxa 3388: 29–40.