Bibliography

Jiang, K., K. Wang, J. Xie, D.-H. Zou, W.-L. Liu, J.-p. Jiang, C. Li, and J. Che. 2016. A new species of the genus Amolops (Amphibia: Ranidae) from southeastern Tibet, China. Zoological Research. Kunming 37: 31–40.