Bibliography

Jiang, J.-p., C.-y. Ye, and L. Fei. 2008. Taxonomy of the Genus Paramegophrys Liu , 1964 ( Megophryidae , Amphibia ) [In Chinese]. Journal of Anhui Normal University (Natural Science) / An Hui Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban) 31: incl. 263.