Bibliography

Jiang, K., J. Ren, J. Wang, J. Guo, Z. Wang, Y. Liu, D. Jiang, and J. Li. 2020. Taxonomic revision of Raorchestes menglaensis (Kou, 1990) (Amphibia: Anura), with descriptions of two new species from Yunnan, China. Asian Herpetological Research 11: 263–281 (DOI: 10.16373/j.cnki.ahr.200018).