Bibliography

Khosatzky, L. I. 1985. Novy' vyd chesnochnyls iz Pliocena Modavii. Negadaev-Niknov, K. N. ed., [Fauna and Flora of Late Caenozoic Moldavia]: 59–72. Akademia Nauk Moldavkoi SSR "Shitiintsa.