Bibliography

Kohler, D. B., X. Zhang, K. R. Messenger, K. C. Y. An, D. Ghosh, S. N. Othman, Z. Wang, H. Amin, V. K. Prasad, Z. Wu, and A. Borzée. 2024. At home in Jiangsu: Environmental niche modeling and new records for five species of amphibian and reptile in Jiangsu, China. Herpetozoa. Wien 37: 85–93 (DOI 10.3897/herpetozoa.37.e117370).