Bibliography

Kou, Z.-t., J.-s. Hu, and C.-w. Gao. 2001. A new species of the genus Polypedates from Yunnan, China (Amphibian: Rhacophoridae). Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 26: 229–233.