Bibliography

Kuzmin, S. L., and D. V. Semenov. 2006. Konspect Faun'i Zemnovodn'icki Presem'idkaiushchikhsia Rossii.  Moscow: Tovarishchestvo Nauchn'ikh Izdanii KMK.