Bibliography

Li, S.-Z., J. Liu, S. Shi, G. Wei, and B. Wang. 2022. Description of a new species of the newt genus Tylototriton sensu lato (Amphibia: Urodela: Salamandridae) from southwestern China. Zootaxa 5128: 248–268 (https://doi.org/10.11646/zootaxa.5128.2.5).