Bibliography

Li, P.-p., Y.-y. Lu, W. Wang, P.-w. Wang, D.-s. Fang, and J.-l. Li. 2005. Diversity of brown frogs around Bohai. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 10: 63–67.