Bibliography

Li, B., P. Wei, J. Rao, and Z.-y. Yuan. 2021. [Longli Salamander found in Yunnan Province] In Chinese. Sichuan Journal of Zoology/Sichuan dong wu 40: 310–311.