Bibliography

Li, S., N. Xu, J. Liu, J.-p. Jiang, G. Wei, and B. Wang. 2019 "2018". A new species of the Asian Toad genus Megophrys sensu lato (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Guizhou Province, China . Asian Herpetological Research 9: 224–239.