Bibliography

Liu, C.-c., S.-q. Hu, and L. Fei. 1979. Five new pelobatid toads from China. Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 4: 83–92.