Bibliography

Liu, C.-c., S.-q. Hu, and F.-h. Yang. 1960. Amphibia of Yunnan collected in 1958. Acta Zoologica Sinica/ Dong wu xue bao. Beijing 12: 149–174.