Bibliography

Liu, S., Y.-h. Lwin, R.-C. Quan, and S. Li. 2020. First record of Rhacophorus verrucopus Huang, 1983 from Myanmar. Herpetozoa. Wien 33: 207–211 (DOI 10.3897/herpetozoa.33.e60214).