Bibliography

Liu, S., M. Mo, J. Guo, Y. Lu, W. Wang, W. Zhang, D. Rao, and S. Li. 2024. First record of Amolops truongi Pham, Pham, Ngo, Sung, Ziegler & Le, 2023 (Anura, Ranidae) from China. Herpetozoa. Wien 37: 149–156 (https://doi.org/10.3897/herpetozoa.37.e121610).