Bibliography

Liu, M.-Y., S.-Q. Zhang, and M. Liu. 1993. A new species of Ranidae fron Liaoning, China (Anura). Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 18: 493–497.