Bibliography

Liu, N., S. Zhong, T. Wang, X. Li, L. Wei, C. Zou, S. Zhao, and B. Li. 2022. Advertisement call variation of two frog species along an urban–rural gradient in Shanghai, China. Diversity 14 (550): 1–12 (https://doi.org/10.3390/d14070550).