Bibliography

Liu, C.-c., and S.-q. Hu. 1960 "1959". Preliminary report of Amphibia from southern Yunnan. Acta Zoologica Sinica/ Dong wu xue bao. Beijing 11: 508–538.