Bibliography

Liu, C.-c., and S.-q. Hu. 1961. Zhongguo wu wei liang qi lei [= Tailless Amphibians of China].  Beijing: Science Press.