Bibliography

Liu, C.-c., and S.-q. Hu. 1962. A herpetological report of Kwangsi. Acta Zoologica Sinica/ Dong wu xue bao. Beijing 14 (Supplement): 73–104.