Bibliography

Liu, X., Y.-H. He, Y. Wang, W. Beukema, S. Hou, Y. Li, J. Che, and Z.-y. Yuan. 2021. A new frog species of the genus Odorrana (Anura: Ranidae) from Yunnan, China. Zootaxa 4908: 263–275 (https://doi.org/10.11646/zootaxa.4908.2.7).